ISB TEAMBUILDING 2023 | FEEDBACK FORM
3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng
3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng

3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng
3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng

3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng
3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng

3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng
3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng
3
1: Không hài lòng => 5: Rất hài lòng